Cách phản dame cho nó chết?

Chi mình xin vài câu phản dame của câu "sủa bạo" .em cám ơn
5 câu trả lời 5