E co điêm kiêm tra miêng co con 8 va 7. Môn toan e co điêm kiêm tra 1tiêt la 6 vay e co the đươc hoc sinh gioi k ak?

3 câu trả lời 3