Ánh sang mat troi va hat dạng thuoc ve vat chat hay ý thức?tại sao????

Giup jum e ạ gấp lắm ạ
4 câu trả lời 4