Bacl2 tác dụng H2CO3 có hiên tượng gì?

4 câu trả lời 4