Một vật chuyển động với gia tốc 02 m/ s2 với lực td là 40 N vật đó sẽ chuyển động với gia tốc là bao nhiêu nếu lực td là 60 N?

5 câu trả lời 5