Nhờ giải bài đại số. Cám ơn trước?

Cho các số dương a, b, c nghiệm đúng 3a + 4b + 5c = 12. Tìm Max của biểu thức
ab/(ab+b+c) + 2ac/(ac + a + c) + 3bc/(bc+b+c)
4 câu trả lời 4