10/7/2012: CẢNH ĐỒI THÔNG 3b?

10/7/2012:
CẢNH ĐỒI THÔNG
Bát ngát mầu xanh, đậm một vùng
Mầu xanh biêng biếc của đồi thông
Hàng cây thẳng tắp, chiều ngang, dọc
Tàn lá tung, hoành tỏa bốn phương
3 câu trả lời 3