Cấu tạo ngoài của thân gồm những phần nào ??????

4 câu trả lời 4