28/10/2017 THƠ: NGUYỄN TRÃI 3c?

28/10/2017
THƠ: NGUYỄN TRÃI
Việc nhân nghĩa cốt để yên dân
Quân điế phạt trước buôn trừ bão
Levanm45 (ST)
2 câu trả lời 2