10/8/2014: LỄ VIÉNG (Ký) 3c?

10/8/2014:
LỄ VIÉNG (Ký)
Nghi ngút lư hương, giữa chính đền
Hạc đồng chầu vị, đứng hai bên
Hàng ngang, hàng dọc, đều tam tắp
Trang phục so găng, nét vẹn tuyền
3 câu trả lời 3