23/8/2014: THIÊN TUẾ TRỔ BÔNG (Ký) 3c?

23/8/2014:
THIÊN TUẾ TRỔ BÔNG (Ký)
Lạ thay: Thiên tuế mới, trổ bông
Dưới cảnh trời thu, phớt nắng hồng
Phiến lá đung đưa, như cánh phượng
Thân thon uốn khúc tựa mình rồng
3 câu trả lời 3