23/8/2013 MỘT ĐỀ TÀI MỚI 2b?

23/8/2013
MỘT ĐỀ TÀI MỚI
Mới tìm ra được, một đề tài
Mình viết vui cùng, các bạn ngay
Xếp đặt câu văn, theo đúng luật
Reo vần bằng trắc, chẳng oan sai
3 câu trả lời 3