Trong Pascal có những dữ liệu cơ bản nào?

4 câu trả lời 4