Bị ghi tên vào sổ đầu bài 2 lần trở lên có ảnh hưởng ji đến cuối năm học ko?

5 câu trả lời 5