điểm ktr 1 tiết môn sinh bị điểm kém có bị ji đến cuối năm học ko?

6 câu trả lời 6