Trộn N2 + H2 tỉ lên 1:4 lít sau pư thủ 16.4l khí tính hiệu suất pư . Giúp mik với?

4 câu trả lời 4