Hoà tan hết 1,92g Cu vào dd HNO3 sinh ra V lít khí NO (đktc) . Giá trị của V là?

4 câu trả lời 4