Cho 300ml dd NaOH 1M tác dụng với 200ml dd H3PO4 1M. Muối thu được sau phản ứng là muối nào ?

4 câu trả lời 4