Cho 2mol axit H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 5mol NaOH thì sau phản ứng thu được muối nào?

4 câu trả lời 4