Hoà tan m gam Fe vào dd HNO3 loãng thì thu được 0,224 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị m là bao nhiêu gam?

5 câu trả lời 5