Sao con gái cứ thích đá bể trứng dái con trai thế nhỉ?

Con gái ỷ mình không có trứng dái nên đánh nhau với con trai toàn đánh vào trứng dái gây vỡ tinh hoàn
Học võ gì mà toàn những thế đá hoặc lên gối cho bể hai trứng dái không hà
4 câu trả lời 4