Con lạy thánh spam khiêm, con lạy thánh spam bao công, con lạy thánh spam obama dổm..... đồ khùng hả ?

2 câu trả lời 2