01/11/2011: KHOẢNH KHẮC GIAO THỜI 3c?

01/11/2011:
KHOẢNH KHẮC GIAO THỜI
Thời tiết chyển giao, đã đến rồi
Chiều qua thành phố, cảnh trơi vời
Trận mưa xối xả, mây vần vũ
Gió thổi ầm ầm, tưởng sập trời
3 câu trả lời 3