3/10/2013: THƯƠNG SÓT MIỀN TRUNG 3b?

3/10/2013:
THƯƠNG SÓT MIỀN TRUNG
Sót thương: Nơi mảnh đất niền trung
Thành phố Sài Gòn, cũng mủi lòng
Tầm tã ngày đêm, mưa rả rích
Xám mầu mây phủ, khắp không gian
3 câu trả lời 3