03/10/2014: THIẾU VẮNG EM TÔI (Ký) 3b?

03/10/2014:
THIẾU VẮNG EM TÔI (Ký)
Sáng ra: Thấy thiếu vắng em tôi
Xao xuyến thâm tâm, dạ ngậm ngùi
Bữa tối anh, em còn nhất địa
Sáng ra huynh đệ, nhị phương trời
3 câu trả lời 3