Quan sát ngọn nến đang cháy . Bộ phận nào của ngọc nến là vật sáng, bộ phận nào là vật sáng, bộ phận nào là vật hắt lại ánh sáng?

Please
5 câu trả lời 5