Sơ tuyển DHQG TPHCM?

Sơ tuyển DHQG TPHCM lấy điểm tb cộng của các điểm tb năm lớp 10-11-12 là lấy 6 điểm tb từng học kỳ hay chỉ lấy điểm tb cả năm của 3 lớp?
4 câu trả lời 4