3/10/2012: ĐƯỜNG PHỐ NGÂP NƯỚC 2c?

3/10/2012:
ĐƯỜNG PHỐ NGÂP NƯỚC
Xe đang ngon trớn, chạy bon bon
Thấp thoáng từ xa, nước rập rềnh
Xe máy ré lên, hai cánh nước
Bộ hành lõm bõm, lội lom khom
3 câu trả lời 3