Tại sao ngồi dưới bóng cây mát hơng ngồi dưới mái che?

9 câu trả lời 9