Tin nhắn Bh hok GDQP thế hả Dũng nghĩa là gì. (GDQP : giáo dục quốc phòng)?

4 câu trả lời 4