Có ai từng dạy bạn rằng?

"hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ chống đối các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con cái của Cha các ngươi trên trời"
3 câu trả lời 3