Lấy 1 có ví dụ chứng minh nguồn gốc sự phát triển giải quyết sự mâu thuẫn . Cách thức của sự phát triển là lượng sang chất đổi .?

4 câu trả lời 4