Lấy ví dụ cminh xu hướng phát triển là quá trình phủ định của phủ định?

4 câu trả lời 4