Trong lòng con người Việt Nam có Ông Trời không?

lời của Đức Chúa Trời:"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:"chẳng có Đức Chúa Trời" Chúng nó đều bại hoại đã làm những việc ghê gớm" Kinh Thánh là sự thật https://www.youtube.com/watch?v=OJPpN6uDaB0 Tất cả các thiên tài trên thế giới đều nhờ Đức Chúa Trời sử dụng họ để thay đổi thế giới. Vậy bạn có... hiển thị thêm lời của Đức Chúa Trời:"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:"chẳng có Đức Chúa Trời"
Chúng nó đều bại hoại đã làm những việc ghê gớm"
Kinh Thánh là sự thật https://www.youtube.com/watch?v=OJPpN6uDaB0
Tất cả các thiên tài trên thế giới đều nhờ Đức Chúa Trời sử dụng họ để thay đổi thế giới.
Vậy bạn có tin Đức Chúa Trời không?
5 câu trả lời 5