Hòa tan hoàn toàn11.2g Cao vào H2O thu được dd A. Nếu cho khí CO2 sục dd A thấy có2,5 kết tủa thì có bao nhiêu lít khí CO2 phản ứng?

làm ơn giai nhanh mình cần gấp
5 câu trả lời 5