Nêu tác dụng của các thành tựu khoa học kĩ thuật đối với Đời sống ngày nay lịch sử 8?

5 câu trả lời 5