Cho biết bộ nst trong giao tử của ruồi giấm là bao nhiêu?

4 câu trả lời 4