Tinh khoảng cách tờ bản đồ 1 2.000.000 cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu cm, m và km ngoài thực tế?

7 câu trả lời 7