1 vật DĐĐH theo phương ngang trên đt dài 2a với chu kì 2s.gốc tg vật đi qua x=a/2 theo chiều âm quỹ đạo.khi t=1,6s li độ dao động của vật là?

4 câu trả lời 4