Câu hỏi hóa 12?

nung hỗn hợp x gồm 8,1 gam al và m gam fe203 ở nhiẹt độ cao trong đk không có oxi, thu được chất rắn Y. chia Y thành 2 phần bằng nhau: phần 1 cho tác dụng vơi dung dịch naoh dư, thu được V lít khí h2 phần 2 cho tác dụng với dung dịch hcl dư, thu được 3V lít khí h2 thể tích các khí đo ở đktc và các pư xảy ra hoàn... hiển thị thêm nung hỗn hợp x gồm 8,1 gam al và m gam fe203 ở nhiẹt độ cao trong đk không có oxi, thu được chất rắn Y. chia Y thành 2 phần bằng nhau:
phần 1 cho tác dụng vơi dung dịch naoh dư, thu được V lít khí h2
phần 2 cho tác dụng với dung dịch hcl dư, thu được 3V lít khí h2
thể tích các khí đo ở đktc và các pư xảy ra hoàn toàn. giá trị của m là
16,0
14,0
18,0
20,0
4 câu trả lời 4