Cho phương trình x^2-4x=2|x-2|-m-5. Xá c định m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt?

6 câu trả lời 6