Cánh chim hoà bình có phải thành ngữ ko?

4 câu trả lời 4