Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà làm trụ cầu tà vẹt tại sao?

5 câu trả lời 5