Nêu tình quân dân trong kháng chiến chống giặc cứu nước của dân tộc VN ( giáo dục quốc phòng 10)?

3 câu trả lời 3