Theo em sự vận động của sự vật hiện tượng có thể coi là một được ko. Vì sao?

Giải giúp em gdcd10
3 câu trả lời 3