Chiều dài đất gần bằng 2.5 lần chiều rộng. diên tích đất bằng x*2.5x=4.847 --> x^2=1.938 --> x=44 (chiều rộng) chiều dài nhân 2.5?

3 câu trả lời 3