Cho phép biến hình F biến điểm m(x;y) thành điểm m (x ;y ) thỏa mãn x =2x-3y+1, y =-3x+y+3. Tìm ảnh của A(-2;1) qua phép biến hình F?

5 câu trả lời 5