Help me C1: 1 con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m,dđđh tại nơi có gia tốc trọng trường g=pi^2 m/s2.số lần wđ=wt trong khoảng tgian 4s là?

4 câu trả lời 4