Tâm trạng của kiều hiện lên như thế nào trong 8 câu thơ cuối cùng của "kiều ở lầu ngưng bích "?

5 câu trả lời 5