Theo anh ( chị) ở Việt Nam hiện nay có vấn đề gì đang trở thành vấn đề cấp bách? Vì sao và đưa ra những biện pháp khắc phục?

4 câu trả lời 4